Natalia Bury

Mgr Natalia Bury – muzykoterapeuta pedagog. Ukończyła studia muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym i pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje muzykoterapeutyczne sesje opiera o aktywności, które są źródłem przyjemnych doświadczeń muzycznej interakcji – bazy do osiągnięcia potrzebnych kompetencji. Ze szczególną uwagą rozwija umiejętności komunikacyjne, werbalne i pozawerbalne, zapewniając uczestnikom pozytywne i budujące doświadczenia interakcji muzycznej, będącej szansą do tworzenia wartościowych interakcji z otoczeniem i samym sobą.

 

 

Zakres specjalizacji:
MUZYKOTERAPIA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim i znacznym,
– niepełnosprawnością sprzężoną,
– zaburzeniami integracji sensorycznej,
– trudnościami w komunikacji,
– zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu),
– zaburzeniami zachowania,
– specjalnymi potrzebami.

W swojej praktyce wykorzystuje podejście eklektyczne jednak najbliższe jest jej podejście muzykoterapii Nordoff – Robbins, zakorzenionej w psychologii humanistycznej.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE:
2014/2016 praktyka muzykoterapeutyczna:
– na Dziennym Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym we Wrocławiu (osoby dorosłe z zaburzeniami psychotycznymi, nerwicowymi, nastroju- depresja i ZAD, zaburzeniami funkcji poznawczych, z chorobą otępienną)- opiekun: Katarzyna Turek
– w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia- opiekun: Dominika Dopierała
– w Centrum Terapii w Katowicach dla dzieci ze spektrum autyzmu, pod okiem Sary Knapik- Szwedy oraz w Domu Dziecka muzykoterapia grupowa dla młodzieży pod opieką Ludwiki Koniecznej- Nowak

***
Ważniejsze szkolenia:
• W 2016 roku uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Muzykoterapia neurologiczna – teoria i praktyka” prowadzone przez Sarah Johnson MM MT-BC.
• W 2017 roku ukończyła szkolenie „Relaksacja i wizualizacja z muzyką” u dr Krzysztofa Stachyry (Prezes PSM, Przewodniczący Komisji Akredytacji i Certyfikacji Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT)
• W 2018 roku uzyskała certyfikat ukończenia warsztatów „Improwizacja muzyczna” prowadzone przez Simona Proctera z Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie
• W 2020 roku otrzymała certyfikat ukończenia „Nordoff Robbins Summer Scholl 2020” z Wielkiej Brytanii
***
2013-2014 prowadzenie muzykoterapii grupowej i indywidualnej dla dzieci z trudnościami w wieku przedszkolnym
2014-2016 prowadzenie muzykoterapii grupowej dla dzieci z nieśmiałością i lękiem społecznym w klasach 1-3

Od 2017 właściciel marki Music Care:
Sesje muzykoterapii indywidualnej dla dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami w rozwoju, w zachowaniu, zaburzeniami integracji sensorycznej, komunikacji z otoczeniem, zaburzonym/ opóźnionym rozwojem mowy, nadwrażliwością zmysłową, nadpobudliwością, a także nieśmiałością.
Cykl aktywnych zajęć muzycznych „Rodzinne Muzykowanie z Natalią Bury” dla dzieci z rodzicami/ opiekunami prowadzone gościnnie w różnych miejscach, ośrodkach, klubach, centrach rozwoju.
Interaktywne warsztaty muzykoterapeutyczne- muzyczne zajęcia integrujące zespół dla uczniów oraz pracowników.
Szkolenia z zakresu muzykoterapii dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów, lub studentów zainteresowanych zastosowaniem muzykoterapii w pracy.
Sesje muzykoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężeniami, także niewerbalnych w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie.
Program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych pt. „Zgraj się!” – cykl aktywnych muzycznych warsztatów dla osadzonych.
Sesje muzykoterapii on- line.

Natalia Bury przyjmuje w gabinecie w Centrum Rozwoju „Rodzinkowo”
ul. Jesionowa 35 we Wrocławiu
Kontakt:
Tel. 510 331 475
natalia.bury@musiccare.com.pl
www.musiccare.com.pl
Fb: @MusicCareNataliaBury
YT: Natalia Bury