Arteterapeuta i muzykoterapeuta na liście zawodów w Polsce

Z uwagi na często podnoszony problem ustawowego uznania zawodów związanych z terapią przez sztukę warto przypomnieć, że w klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej na potrzeby rynku pracy a wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145), zawody arteterapeuty i muzykoterapeuty zostały ujęte pod numerami:

Zostały one zaklasyfikowane do zawodów grupujących osoby praktykujące niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii. Wspomniane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Nazwa: Arteterapeuta
Kod: 323013
Synteza: Wykorzystuje proces tworzenia artystycznego do leczenia lęków, depresji, nerwic uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, traumatycznych przeżyć i chorób w szpitalach, sanatoriach, instytucjach edukacyjnych oraz w prywatnej praktyce terapeutycznej; pomaga dzieciom i dorosłym rozwiązywać problemy i konflikty z zastosowaniem sztuk plastycznych, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii i choreoterapii; łączy sztukę i wiedzę o procesie twórczym z psychoterapią.
Zadania zawodowe:
 • umożliwienie pacjentowi dokonania zmiany i rozwoju osobistego przez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach w celu podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku;
 • stosowanie technik twórczości plastycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba, i inne środki wyrazu) w pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej w edukacji, rehabilitacji fizycznej i psychicznej, resocjalizacji oraz zagrożeniu wykluczeniem społecznym;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu plastyki: rysowania i malowania, rzeźbienia, tworzenia przedmiotów użytkowych (takich jak: witraże, fotografie, plakaty, collage) oraz zdobnictwa i dekoratorstwa (ikebany, kompozycje w wazonach, ramki, koszyki, dekoracje okolicznościowe itp.);
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zastosowaniem muzykoterapii biernej i czynnej: słuchania muzyki oraz śpiewania znanych i nowych piosenek;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu biblioterapii: wieczorów poezji; czytania bajek oraz innych tekstów;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu filmoterapii: projekcje filmów i przeprowadzanie po nich dyskusji, nagrywanie filmów;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu teatroterapii: psychodrama, pantomima, oglądanie spektakli teatralnych;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu choreoterapii: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje przy muzyce;
 • interpretowanie tworzonych przez pacjentów obrazów, obiektów i innych efektów w celu lepszego zrozumienia ich trudności i problemów prowadzących do pozytywnej trwałej zmiany w postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia;
 • przestrzeganie standardów postępowania oraz problemów etycznych w praktyce terapeutycznej;
 • dokonywanie oceny i ewaluacji terapii.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie warsztatów i zajęć dydaktycznych jako nauczyciel arteterapeuta w procesie edukacyjnym dziecka w przedszkolu, w szkole podstawowej, w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Nazwa: Muzykoterapeuta
Kod: 323008
Synteza: Stosuje muzykę oraz jej terapeutyczne walory w promocji zdrowia, profilaktyce, terapii medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji, rekreacji i edukacji w sposób planowy i systematyczny na terenie placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i resocjalizacji, szkolnictwa ogólnego, specjalnego, muzycznego, placówek rekreacyjnych, sportowych, zakładów karnych;
wspiera rozwój pacjenta/klienta;
koryguje, kompensuje jego zaburzenia, rozwija kreatywność, poprawia jakość szerokorozumianego zdrowia i podwyższania jakości życia.
Zadania zawodowe: dokonywanie diagnozy pacjenta/klienta z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami dla potrzeb muzykoterapii wykorzystując dokumentację diagnoz dokonanych przez innych specjalistów: lekarza, logopedy, pedagoga, psychologa, psychoterapeuty i opinii rodziców i nauczycieli;
uzgadnianie własnego postępowania z innymi specjalistami oraz współpraca z nimi;
opracowywanie i weryfikowanie narządzi badawczych do diagnozy muzykoterapeutycznej, muzykoterapii i innych zadań zawodowych;
promowanie zdrowia i profilaktyki poprzez publikacje, pogadanki, zajęcia pokazowe;
prowadzenie poradnictwa muzykoterapeutycznego i edukację pacjentów/klientów oraz ich rodzin lub ustawowych opiekunów;
programowanie okresu stosowania muzykoterapii, ich etapów, przebiegu oraz przewidywanych metod i technik terapeutycznych;
realizowanie indywidualnej lub grupowej muzykoterapii uwzględniającej stan zdrowia, wiek, poziom rozwoju psychofizycznego, miejsca i czasu pobytu pacjenta/klienta stosując się do zaleceń innych specjalistów i możliwości technicznych;
wykorzystywanie (odtwarzanie) różnych rodzajów muzyki (cichej i spokojnej, relaksacyjnej, dynamicznej w połączeniu z ruchem, muzyki rozrywkowej, popularnej, poważnej itp.;
wykorzystywanie melodii rozpoznawalnych w wolnym tempie i o małej dynamice działającej uspakajająco;
stosowanie utworów aktywizujących po relaksie od pracy fizycznej, ćwiczeń ruchowych, tańca w celu odreagowania przykrych emocji;
stosowanie profilaktyki muzycznej relaksującej przez wykorzystywanie utworów instrumentalnych do ćwiczeń oddechowych i rozluźniających;
prowadzenie dokumentacji na potrzeby placówki oraz udostępnianie jej innym specjalistom pracującym z pacjentem/klientem;
wydawanie opinii o pacjencie/klienci poddawanemu muzykoterapii oraz przebiegu procesu terapii.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie pracy w charakterze nauczyciela zawodu muzykoterapeuty;
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie muzykoterapii;
kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód muzykoterapeuty.

Zamieszone informacje pochodzą ze strony internetowej Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/

 1. Marta Siepsiak at 09:42

  Dobrze wiedzieć, bo nie miałam o tym pojęcie! Martwi mnie tylko, że rozporządzenia te sprowadzają muzykoterapię do słuchania i śpiewania piosenek, odtwarzania muzyki i rozpoznawania szybko – wolno:
  – “…z zastosowaniem muzykoterapii biernej i czynnej: słuchania muzyki oraz śpiewania znanych i nowych piosenek”.
  – “…wykorzystywanie (odtwarzanie) różnych rodzajów muzyki (cichej i spokojnej, relaksacyjnej, dynamicznej w połączeniu z ruchem, muzyki rozrywkowej, popularnej, poważnej itp.”
  -“…wykorzystywanie melodii rozpoznawalnych w wolnym tempie i o małej dynamice działającej uspakajająco”.

  Potencjalnych klientów zaś ogranicza do osób z zaburzeniami emocjonalnymi…
  -“…dokonywanie diagnozy pacjenta/klienta z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami dla potrzeb muzykoterapii”.

  No ale i tak jest coraz lepiej 😉

  • Krzysztof Stachyra at 21:12

   Mam podobne odczucia – najwyraźniej osoba przygotowująca wpis nie była zorientowana w dziedzinie muzykoterapii. Jednak pomimo wszystko jest to krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że za jakiś czas uda się wprowadzić korekty do opisu zawodu muzykoterapeuty.

 2. Patrycja Styrna at 15:19

  I dlaczego w Arteterapii nie jest ujęte to co jest w muzykoterapii, czyli możliwości prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w tejże dziedzinie?Przecież ta dziedzina też wymaga rozwoju?

  • Krzysztof Stachyra at 19:21

   Trafne pytanie. Problemem w Polsce jest wciąż to, że wielu aktów prawnych czy dokumentów dotyczących arteterapii w ogóle nie konsultuje się ze stowarzyszeniami branżowymi, a często nawet ze specjalistami z danej dziedziny. I są tego efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *