Międzynarodowa Konferencja ‘Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie’

……………………………………………………………………………………………………………………

Katedra Dramatu i Teatru UŁ, Stowarzyszenie „Terapia i Teatr”

serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału

w Międzynarodowej Konferencji

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie

Część I: Edukacja

 

7–8 czerwca 2010 roku, Pałac Biedermanna

Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego,

przy ulicy Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi

Konferencja jest kolejnym, organizowanym przez Katedrę Dramatu i Teatru oraz Stowarzyszenie „Terapia i teatr” (przy współpracy Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi), cyklicznym spotkaniem poświęconym zagadnieniu edukacji przez teatr, ze szczególnym uwzględnieniem teatru ludzi niepełnosprawnych. Poprzednie konferencje i seminaria (podobnie jak przygotowywana obecnie — międzynarodowe) odbyły się na Uniwersytecie Łódzkim w latach: 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Tegoroczna będzie zatem jubileuszowym — dziesiątym wydarzeniem w tym szeregu. Łódzka teatrologia jest inicjatorem badań nad specyfiką i sposobem obecności w kulturze współczesnej zjawiska teatru ludzi niepełnosprawnych oraz pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowego Biennale — Spotkania Teatralne Terapia i Teatr, odbywającego się od roku 1995 w naszym mieście (w festiwalu tym dotychczas wzięło udział ok. 200 zespołów teatralnych oraz bardzo liczna reprezentacja naukowców, edukatorów, terapeutów, pedagogów, artystów i studentów z niemal wszystkich krajów europejskich).

Cykl obecnie planowanych konferencji — pt. Spektakl jako wydarzenie i doświadczenienawiąże do wcześniej prowadzonych badań, ale podejmie także zagadnienia nowe, wykraczające poza obszar prezentacji technik terapeutycznych oraz metod wspomagających; poza rozważania nad estetycznymi i terapeutycznymi funkcjami teatru. Po dziewięciu spotkaniach naukowych (przy czym zasadnicze znaczenie miała tu sekwencja seminariów skupionych wokół autorskiej koncepcji Profesora Lecha Śliwonika — Teatr dla życia), jesteśmy  przekonani, że w refleksji nad teatrem ludzi niepełnosprawnych najważniejsze jest dostrzeżenie uczestniczącego w nim człowieka jako osoby obdarzonej godnością bytową, spełniającej siebie poprzez wymianę emocji i informacji z innymi. Taki status obecności człowieka-aktora i człowieka-widza  pozwala ten rodzaj teatru porównać do wszystkich innych jego odmian — których stanowi jedynie wariant, intensyfikujący sposób oddziaływania sztuki teatru.Trud stawania się ludzkiego doświadczenia i rozwój osobowości dokonują się w kulturze współczesnej także poprzez teatr i  teatralność. W świecie wypełnionym simulacrum teatr staje się — paradoksalnie — miejscem  rzeczywistej obecności; w teatrze ludzi niepełnosprawnych (intelektualnie, somatycznie, psychicznie, społecznie), ale i w innych, niezawodowych i marginalizowanych jego rodzajach (teatr dziecięcy i młodzieżowy, teatr eksperymentalny, ekologiczny, więzienny itd.), zjawisko to jest szczególnie wyraźnie widoczne.

Nadrzędnym celem nowego cyklu konferencji jest dyskusja nad współczesnym teatrem jako miejscem  porządkowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń; miejscem tworzenia i symulacji wspólnoty; procesem o znaczeniu i efektach zarazem egzystencjalnych i artystycznych. Interesuje nas spektakl teatralny jako wydarzenie i doświadczenie. A zatem spektakl jest tu rozumiany nie tyle w kategoriach skończonego, gotowego dzieła artystycznego (podlegającego przede wszystkim kryteriom oceny estetycznej), czy też zabiegu bądź efektu terapii (ocenianego wedle ich skuteczności podnoszenia dobrostanu pacjenta), lecz przede wszystkim jako przestrzeń szczególnego spotkania i wymiany. Spotkania, które akcentuje społeczną wspólnotowość, przekraczanie ustalonych kondycji: „bycia widzem/bycia aktorem/bycia niepełnosprawnym…” Zaś spełniające to spotkanie wydarzenie teatralne to  realizacja „porządku obecności”, nie zaś „porządku reprezentacji”.

Na pierwszej z planowanego cyklu, tegorocznej konferencji: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Część I: EDUKACJA (Łódź 7-8 czerwca 2010), towarzyszącej IX Międzynarodowemu Biennale — Spotkaniom Teatralnym Terapia i Teatr, (Łódź 7-9 czerwca 2010) proponujemy skupienie uwagi na następujących zagadnieniach:

1/ Jakie jest dzisiejsze znaczenie i sfera odniesień pojęcia „edukacja teatralna”, szczególnie w zastosowaniu do środowisk kulturowo marginalizowanych? Jakie nowe formy organizacyjne i artystyczne może ona przybierać?

2/ Jakie są funkcje i możliwości edukacyjnego oddziaływania na widza/współtwórcę przedstawienia w czasach — jak to ujmuje Profesor Lech Śliwonik — gdy „kulturę uczestnictwa” zastąpiła „kultura klienta”? [L. Śliwonik, Długi bieg, wysokie przeszkody, „Scena” nr 3 (59) 2009 jesień, s. 12-15];

3/ Jak atrakcyjnie i bez popadania w popkulturowe uproszczenia, kształtować emocje i wrażliwość odbiorcy działań edukacyjnych, aby pozyskać chętnego do współpracy, kompetentnego partnera wydarzenia teatralnego?

4/ Jak spowodować, by działania teatralne w codziennej pracy wychowawczej i edukacyjnej stawały się atrakcyjnym narzędziem twórczej i rzeczywistej  wymiany doświadczeń wspólnoty widzów i artystów?

5/ Jak w procesie edukacji teatralnej umocnić i przełożyć wyzwoloną przez udział w spektaklu  ekspresję podmiotowości, samodzielność myślenia i poczucie wolności na codzienne życie artystów-amatorów ?

6/ W jaki sposób — kreując spektakl teatralny — rozwijać i przekazywać umiejętności oraz wartości reprezentowane przez grupę/wspólnotę  artystów-amatorów?

7/ Przykłady efektywnych i obopólnie korzystnych metod włączania amatorów (ich kreatywności, rodzaju percepcji) do działań artystów zawodowych  i profesjonalnych instytucji kultury;

8/ Przykłady i projekty twórczych działań teatralnych i parateatralnych w środowiskach zagrożonych marginalizacją czy objętych brakiem społecznej akceptacji;

9/ Przykłady ćwiczeń, warsztatów, projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność bycia poprzez teatr, myślenia (i współmyślenia) teatrem oraz ekspresji teatralnej jako drogi samorozwoju, barteru i szansy partycypacji w kulturze wysokiej;

10/ Przykłady projektów i koncepcji działań edukacyjnych (warsztatów, akcji, gier, wystaw, konkursów, klubów, paneli itd.), które przez konfrontację z drugim człowiekiem i wspólną teatralną analizę rzeczywistości, zdolne są rozbudzić etyczną, społeczną i intelektualną wrażliwość uczestników.

*Wystąpienia konferencyjne będą obejmowały wykłady plenarne oraz równoległe sesje tematyczne.

*Prezentacje będą się odbywały w języku polskim lub angielskim (tłumaczenie ustne).

*Wybrane referaty konferencyjne, po akceptacji przez redaktorów tomu, zostaną opublikowane w ramach nowej serii wydawniczej.

Sekretariat naukowy Konferencji                                    Kierownik naukowy Konferencji

mgr Irena Lewkowicz                                                                      dr hab. prof. UŁ Małgorzata Leyko

mgr Joanna Michałowska

 

●Komitet organizacyjny:

Karolina Adamczyk

Irena Lewkowicz

Aneta Madziara

Joanna Michałowska

Maja Wójcik

Arkadiusz Rogoziński

●Ważne daty

Ostateczny termin składania propozycji wystąpień: 15.04.2010

Ostateczny termin rozesłania zawiadomień o akceptacji referatów: 30.04.2010

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 15.05.2010

●Nadsyłanie zgłoszeń

Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji

prosimy o rejestrację przez wypełnienie i odesłanie nam załączonego formularza pod adres:

 

konferencja2010@gmail.com

 

lub formularza on-line na stronie:

 

www.terapiaiteatr.pl

● Maksymalna długość jednego wystąpienia przewidziana została na 20 minut

(dyskusja  po trzech referatach).

● Do zgłoszenia prosimy dołączyć  streszczenie referatu w języku polskim i angielskim

(maksimum 500 słów, Czcionka Times New Roman 12 pkt.; Format pliku: dokument Microsoft Word 1997-2003).

● Przewidujemy druk książki pokonferencyjnej (recenzowanej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje udział uczestników w  wydarzeniach (spektaklach, wernisażach, przeglądach filmów itd.)  Międzynarodowego Biennale – IX Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr, którego Konferencja jest częścią; materiały konferencyjne,  koszty przygotowania publikacji. Udział w specjalistycznych warsztatach, organizowanych przez partnera UŁ — Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi — wymaga wniesienia dodatkowej opłaty na konto tej instytucji. Informacje szczegółowe: Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, tel. (42) 688 14 18, 686 02 59; fax: 688 13 47 e-mail:  pos@lodz.pl

►podstawowa opłata konferencyjna: 250 PLN ;

► opłata ulgowa (doktoranci): 200 PLN

Opłaty konferencyjnej należy dokonać przelewem na poniższe konto:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Łódzki   (Konto Konferencji UŁ)

Adres: ul. Narutowicza 65

Bank:  PKO SA  II O/ Łódź

Nr konta:   96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

do dnia 15.05.2010 r. z dopiskiem SPEKTAKL oraz imieniem i nazwiskiem

uczestnika konferencji w tytule przelewu.

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów dojazdu i noclegów. Za zamówione noclegi płacą Państwo sami w dniu wyjazdu z hotelu (rachunek w recepcji). Natomiast jeśli chcieliby Państwo zamówić obiady i kolacjewnoszona opłata powiększy się o ich koszt.

Informacje szczegółowe dotyczące wyżywienia oraz rezerwacji noclegów  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego  — na załączonym formularzu.

 

●Kontakt:

konferencja2010@gmail.com

 

www.terapiaiteatr.pl

 

Sekretariat naukowy Konferencji:

mgr Irena Lewkowicz   irena.lewkowicz@interia.pl

mgr Joanna Michałowska joanna.michalowska@gmail.com

Sekretariat Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych

Uniwersytetu Łódzkiego

Pałac Biedermanna, 91-431 Łódź, ul. Franciszkańska 1/5
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32

e-mail: kulturoz@uni.lodz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *