Światowid

W strukturach CSE „Światowid” działa ośrodek arteterapii, który ma za zadanie wspieranie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne i z grup marginalizowanych.

– Prowadzimy działalność edukacyjno – szkoleniową z zakresu arteterapii, organizując szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników instytucji oraz organizacji o profilu społeczno – kulturalnym i wolontariuszy – mówi Teresa Miłoszewska z CSE „Światowid”. – Mamy też bazę twórców niepełnosprawnych z regionu warmińsko-mazurskiego oraz podejmujemy działania promocyjne na ich rzecz.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od lat organizuje przedsięwzięcia kulturalne adresowane do osób niepełnosprawnych, takie jak Letnia Szkoły Edukacji Artystycznej czy Międzynarodowe Spotkania Artystyczne oraz szkolenia i warsztaty socjoterapeutyczne i z arteterapii dla otoczenia wspierającego osoby niepełnosprawne.

– Celem ośrodka jest również prezentacja dobrych praktyk, promocja idei arteterapii oraz realizacja działań o charakterze integracyjnym realizowanych samodzielnie przez CSE lub we współpracy z placówkami edukacyjno-wychowawczymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowymi Domami Samopomocy i organizacjami pozarządowymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego – dodaje Teresa Miłoszewska.

„Światowid” otrzymał właśnie dofinansowanie z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych na realizację projektu „Azymut”. Program ten ma na celu podniesienie kompetencji kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi z województwa warmińsko – mazurskiego, regionu Sztokholm oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2010 roku.
– Nasze doświadczenia wskazują, że zarówno w instytucjach kultury, placówkach edukacyjno-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych występuje duża rotacja kadry, a wśród osób pracujących przez długi okres w tak trudnych warunkach występuje proces wypalenia zawodowego – mówi Teresa Miłoszewska. – Dlatego też doskonalenie kadry terapeutycznej, wprowadzanie nowych form i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi jest dla nas jednym z kluczowych zadań.

Uczestnikami projektu będą pracownicy działalności merytorycznej i artystycznej w instytucjach kultury, nauczyciele, pedagodzy, terapeuci. Projekt będzie realizowany w formie szkoleń, warsztatów i praktyk. W trakcie jego trwania odbędą się również wizyty studyjne, podczas których uczestnicy projektu zapoznają się z modelami i systemami pracy obowiązującymi w instytucjach i organizacjach w Polsce, Szwecji i Rosji.

Projekt “AZYMUT” jest finansowany z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych – Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.