Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT) jest samorządną, dobrowolną organizacją pożytku publicznego, kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw. Powołane zostało w 2012 roku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.  

Cele Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z muzykoterapią i muzykoprofilaktyką, a w szczególności: 1. działanie na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry muzykoterapeutów, 2. działanie na rzecz usankcjonowania i ochrony zawodu muzykoterapeuty w Polsce, 3. prowadzenie działalności naukowej i oświatowej, 4. wspieranie, promowanie i reprezentowanie terapeutów prowadzących działania związane z muzykoterapią, w kraju i zagranicą, 5. ochrona i promocja zdrowia, 6. działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz z środowisk zagrożonych patologią społeczną, 7. działanie na rzecz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, 8. przeciwdziałanie niepełnosprawności oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 9. prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, 10. współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz różnych form terapii przez sztukę w kraju i zagranicą, 11. kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy w zakresie muzykoprofilaktyki i muzykoterapii w społeczeństwie.

  Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów prowadzi w Polsce certyfikację muzykoterapeutów na zasadach ustalonych szczegółowo w regulaminie Stowarzyszenia.  

Dane kontaktowe:

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów dr hab. Krzysztof Stachyra Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ul. Narutowicza 12, p. 51 20-004 Lublin Adres email: muzykoterapia@wp.pl Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS  0000433978 Numer REGON: 061618333 Numer konta: Lucas Bank, numer: 57 1940 1076 3064 0988 0000 0000   (z dopiskiem: PSMT)  

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MUZYKOTERAPEUTÓW (PSMT)

Organ nadzorujący stanowi Zarząd PSMT w składzie:

  • Przewodniczący – dr hab. Krzysztof Stachyra
  • Wiceprzewodniczący – dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak
  • Sekretarz – mgr Michalina Goławska
  • Skarbnik – dr Sara Knapik-Szweda
  • Komisja Rewizyjna: Anna Konopacka, Karolina Walentyńska, Marta Siepsiak
 

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT) dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. nadzwyczajnych, 3. wspierających, 4. honorowych.

Ad.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prześle albo złoży do Zarządu PSMT pisemną deklarację oraz swoje CV, a także ma ukończone studia wyższe lub podyplomowe z muzykoterapii i/lub jest kwalifikowanym terapeutą lub pedagogiem z wyższym wykształceniem legitymującym się udokumentowaną, co najmniej 5. letnią praktyką z zakresu muzykoterapii.

Ad.2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykazująca zainteresowanie zagadnieniami związanymi z muzykoterapią, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz swojego CV. Członkowie nadzwyczajni posiadają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Ad.3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca gotowość finansowego wspierania jego działalności. Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Ad.4. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój muzykoterapii, Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego nadać może godność członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania. Członek honorowy posiada uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ, wypełnij ją a następnie wyślij na adres PSMT lub mailem na adres: muzykoterapia@wp.pl