Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę dzielą się na:

1. zwyczajnych, 2. nadzwyczajnych, 3. wspierających, 4. honorowych.

Ad.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prześle albo złoży do Zarządu PSTS pisemną deklarację oraz swoje CV, a także ma ukończone studia wyższe lub podyplomowe z muzykoterapii, arteterapii lub innych dziedzin terapii przez sztukę i/lub jest kwalifikowanym terapeutą lub pedagogiem z wyższym wykształceniem legitymującym się udokumentowaną, co najmniej 5. letnią praktyką z zakresu wybranej dziedziny terapii przez sztukę.

Ad.2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykazująca zainteresowanie zagadnieniami związanymi z terapią przez sztukę, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz swojego CV. Członkowie nadzwyczajni posiadają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Ad.3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca gotowość finansowego wspierania jego działalności. Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Ad.4. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój terapii przez sztukę, Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego nadać może godność członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania. Członek honorowy posiada uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Pobierz DEKLARACJĘ