Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę (PSTS) jest samorządną, dobrowolną organizacją pożytku publicznego, kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw. Powołane zostało w 2007 roku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.

Cele Stowarzyszenia:

Celem działalności Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z profilaktyką, terapią i terapią przez sztukę, a w szczególności:

  1. ochrona i promocja zdrowia,
  2. działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz z środowisk zagrożonych patologią społeczną,
  3. działanie na rzecz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,
  4. działanie na rzecz przeciwdziałania niepełnosprawności,
  5. prowadzenie działalności naukowej i oświatowej,
  6. działanie na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry muzykoterapeutów, arteterapeutów i terapeutów przez sztukę,
  7. współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz terapii i terapii przez sztukę w kraju i zagranicą,
  8. wspieranie, promowanie i reprezentowanie terapeutów prowadzących działania związane z terapią przez sztukę, w kraju i zagranicą,
  9. kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy w zakresie profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę w społeczeństwie,
  10. działanie na rzecz usankcjonowania i ochrony zawodu muzykoterapeuty, arteterapeuty, biblioterapeuty, dramaterapeuty i innych dziedzin terapii przez sztukę w Polsce.

Stowarzyszenie ma prawo przyznawania certyfikatu muzykoterapeuty, arteterapeuty, biblioterapeuty, dramoterapeuty i z innych dziedzin terapii przez sztukę na zasadach ustalonych szczegółowo w regulaminie Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe:

Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Al. Kraśnicka 2A 20-718 Lublin

Adres email: biuro@arteterapia.pl

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000294274,    REGON 060323707

Numer konta: Bank Credit Agricole, numer: 57 1940 1076 3064 0988 0000 0000

Statut Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę