Regulamin przyznawania
Certyfikatu Muzykoterapeuty
Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów

 

 

I.  WARUNKI DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT

§ 1

Kandydat na muzykoterapeutę certyfikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT) musi być członkiem PSMT i spełniać co najmniej jedno z poniższych wymagań:

 1. Ukończone studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe w zakresie muzykoterapii, lub/i
 2. Posiadanie wyższego wykształcenia, wiedzy z zakresu muzykoterapii oraz minimum 15-letniego udokumentowanego doświadczenia w pracy jako terapeuta muzyczny.

§ 2

Przystępując do procesu certyfikacji Kandydat ma obowiązek:

 1. Wypełnienia i przesłania „Arkusza Certyfikacji Muzykoterapeuty”.
 2. Przesłania nośnika pendrive lub karty pamięci [1]  z nagraniami cyklu sesji muzykoterapii (3-5 spotkań [2] ) w wybranym klientem/pacjentem  lub grupą wraz z opisem materiału audio-wideo według wzoru zamieszczonego w załączniku.
 3. Przedłożenia poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów w zakresie muzykoterapii lub udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia i posiadania minimum 15-letniego doświadczenia w pracy jako terapeuta muzyczny.
 4. Przedłożenia kopii dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

 

 

II. ETAPY POSTĘPOWANIA

§ 3

 1. Proces weryfikacji kompetencji zawodowych stanowiący podstawę do przyznania Certyfikatu Muzykoterapeuty odbywa się w dwóch etapach:

 

 1. Ocena przesłanego materiału przez Członków Komisji Certyfikacyjnej.
 2. Egzamin certyfikacyjny przed Komisją Certyfikacyjną.

 

 1. Do drugiego etapu postępowania certyfikacyjnego kwalifikowani są jedynie Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę przesłanego materiału i załączyli komplet wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku rozbieżności ocen u poszczególnych Członków Komisji Certyfikacyjnej decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata do drugiego etapu postępowania certyfikacyjnego podejmowana jest większością głosów, zaś w przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.

§ 4

 1. Kandydat, który został zakwalifikowany do drugiego etapu postępowania certyfikacyjnego ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu na egzamin certyfikacyjny. O terminie i miejscu egzaminu Kandydat zostanie powiadomiony z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Komisja Certyfikacyjna nie pokrywa kosztów dojazdu Kandydata na miejsce przeprowadzenia egzaminu, wyżywienia, ani innych kosztów z tym poniesionych.
 3. Na egzaminie certyfikacyjnym, prowadzonym w formie rozmowy, Kandydat ma wykazać się wiedzą i kompetencjami muzykoterapeutycznymi niezbędnymi do planowania procesu muzykoterapii i prawidłowej jego realizacji.

§ 5

Kandydat, który pozytywnie przejdzie cały proces certyfikacji otrzymuje „Certyfikat Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów” z okresem ważności do 5 lat. Uzyskuje jednocześnie wpis do Rejestru Certyfikowanych Muzykoterapeutów prowadzonego przy PSMT.

§ 6

Kandydat, która nie przeszedł pozytywnie któregokolwiek z etapów postępowania certyfikacyjnego nie otrzymuje Certyfikatu Muzykoterapeuty. Osoba taka może ponownie przystąpić do procesu certyfikacji nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. W ramach kolejnego podejścia do certyfikacji nie można ponownie przedstawiać Komisji Certyfikacyjnej tego samego materiału audio-wideo.

 

 

III. OBOWIĄZKI CERTYFIKOWANEGO MUZYKOTERAPEUTY

§ 7

 1. W okresie 5 lat od otrzymania Certyfikatu Muzykoterapeuty każdy certyfikowany muzykoterapeuta ma obowiązek prowadzenia muzykoterapii z pacjentami/klientami, podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Pożądane jest prowadzenie badań oraz popularyzowania informacji o muzykoterapii poprzez publikacje.
 2. Każdy certyfikowany muzykoterapeuta ma obowiązek corocznego przesyłania Komisji Certyfikacyjnej sprawozdania z działań, w których uczestniczył, według wzoru opracowanego przez Komisję Certyfikacyjną.
 3. Za każde z wymienionych działań muzykoterapeutycznych przyznawane zostają punkty certyfikacyjne według poniższej tabeli:

 

Punktacja aktywności muzykoterapeutycznych

Rodzaj aktywności

Ilość punktów

Uczestnictwo w warsztatach muzykoterapeutycznych (obligatoryjnie co najmniej raz w roku)

5

Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez certyfikowanego muzykoterapeutę

8

Uczestnictwo w konferencji: bierne

5

Uczestnictwo w konferencji: czynne

10

Publikacja promująca muzykoterapię

3

Artykuł lub rozdział w publikacji recenzowanej

10

Publikacja badawcza

15

Systematyczne, udokumentowane prowadzenie sesji muzykoterapii z pacjentami/klientami

15 rocznie

§ 8

Certyfikowany Muzykoterapeuta w okresie 5 lat od otrzymania Certyfikatu ma obowiązek przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia lub warsztatu dla innych certyfikowanych muzykoterapeutów.

 

§ 9

W przypadku wypełnienia § 7 i § 8 regulaminu certyfikacji, zgromadzenia w okresie 5 lat od otrzymania Certyfikatu 150 punktów certyfikacyjnych (ale nie mniej niż 30 pkt. rocznie), oraz braku zastrzeżeń do prowadzonych działań, proces recertyfikacji na kolejne 5 lat następuje automatycznie.

 

§ 10

Certyfikowany muzykoterapeuta ma obowiązek bycia członkiem PSMT, przestrzegania kodeksu etycznego oraz działania na rzecz realizacji celów statutowych PSMT.

 

§ 11

Komisja Certyfikacyjna ma prawo podjąć decyzję o odebraniu certyfikatu w sytuacji rażącego złamania zasad zawartych w Kodeksie etycznym muzykoterapeuty lub usunięcia z listy członków PSMT z powodu rażącego naruszenia regulaminu lub statutu PSMT. Decyzja taka podejmowana jest większością głosów, zaś w przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Dokumenty złożone przez kandydatów oraz informacje w nich zawarte objęte są tajemnicą i nie będą udostępniane poza procedurą certyfikacyjną.
 2. 2. Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje w sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych.
 3. Decyzje Komisji Certyfikacyjnej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 13

 1. Nośnik typu pendrive lub karta pamięci z nagranym materiałem z sesji muzykoterapii, wypełniony, wydrukowany i podpisany arkusz certyfikacji wraz z kompletem załączników (wypełniony „Opis materiału audio-wideo zamieszczonego na pendrive” musi być dodatkowo zamieszczony w wersji elektronicznej na pendrive – w formacie .doc, .docx, lub .pdf) należy przesłać na adres:

 

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów
Komisja Certyfikacyjna
dr hab. Krzysztof Stachyra (pokój 51)
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

     2.  Komisja Certyfikacyjna będzie rozpatrywać tylko kompletne wnioski.

3.  Komisja nie zwraca przesłanych materiałów.

§ 14

 1. Kandydat ponosi koszty przeprowadzenia procedury certyfikacyjnej w wysokości 200 zł. Opłata może być wniesiona w dwóch równych ratach, przy czym każda z rat (100 zł) musi zostać opłacona przed rozpoczęciem danego etapu postępowania certyfikacyjnego.
 2. Opłata certyfikacyjna jest bezzwrotna.

§ 15

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów rekomenduje muzykoterapeutów z Certyfikatem Muzykoterapeuty PSMT instytucjom państwowym, prywatnym, placówkom terapeutycznym, leczniczym, edukacyjnym oraz potencjalnym pracodawcom. Promuje certyfikowanych muzykoterapeutów w mediach, na swoich stronach internetowych. zabiega o zniżki w opłatach za uczestnictwo w warsztatach i konferencjach.

 


[1] Materiał powinien być zapisany w ogólnodostępnym formacie, np. DVD, AVI, MPEG-4 (mp4), WMV, MOV. Do materiału musi zostać dołączona zgoda pacjenta/klienta na rejestrację sesji.

[2] Preferowane jest nagranie kilku sesji z całego procesu terapii (np. z cyklu 10 sesji przedstawienie nagrania sesji pierwszej, z środka cyklu oraz ostatniej). Ilość sesji może ulegać zmianie w zależności od charakteru wykonywanej pracy, np. w przypadku, gdy muzykoterapeuta prowadzi sesje na oddziale szpitalnym, gdzie następuje duża rotacja pacjentów i nie ma możliwości zarejestrowania cyklu kilku czy kilkunastu sesji, wtedy można przedstawić nagrania pojedynczych sesji z różnymi pacjentami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z mailowy z członkiem Komisji Certyfikacyjnej.