ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie powołane do prowadzenia działalności pożytku publicznego, jest samorządną dobrowolną organizacją kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw, w tym Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.
2.    Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych, międzynarodowych i zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach i celach.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo powołania oddziałów terenowych i komisji naukowych.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej członków.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo przyznawania certyfikatu muzykoterapeuty, arteterapeuty, biblioterapeuty, dramoterapeuty i z innych dziedzin terapii przez sztukę na zasadach ustalonych szczegółowo w regulaminie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA, SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z profilaktyką, terapią i terapią przez sztukę, a w szczególności:
1.    ochrona i promocja zdrowia,
2.    działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz z środowisk zagrożonych patologią społeczną,
3.    działanie na rzecz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,
4.    działanie na rzecz przeciwdziałania niepełnosprawności,
5.    prowadzenie działalności naukowej i oświatowej,
6.    działanie na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry muzykoterapeutów, arteterapeutów i terapeutów przez sztukę,
7.    współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz terapii i terapii przez sztukę w kraju i zagranicą,
8.    wspieranie, promowanie i reprezentowanie terapeutów prowadzących działania związane z terapią przez sztukę, w kraju i zagranicą,
9.    kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy w zakresie profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę w społeczeństwie,
10.    działanie na rzecz usankcjonowania i ochrony zawodu muzykoterapeuty, arteterapeuty, biblioterapeuty, dramaterapeuty i innych dziedzin terapii przez sztukę w Polsce.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności przez:
1.    organizację ośrodka lub sieci ośrodków o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym w celu promocji zdrowia oraz udzielania fachowej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, z środowisk zagrożonych patologią społeczną i ofiarom wypadków komunikacyjnych,
2.    prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów w zakresie profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę,
3.    prowadzenie działalności wydawniczej,
4.    współpracę ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opiniowaniu, opracowywaniu i realizacji programów i metod nauczania dotyczących problematyki profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę,
5.    prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz profilaktyczno-terapeutycznej oraz współpracę w tym zakresie z innymi instytucjami i ośrodkami, popieranie badań, prac naukowych i działań zmierzających do podnoszenia wiedzy fachowej,
6.    tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi lub działającymi na terytoriach innych państw, w szczególności państw Unii Europejskiej, zajmującymi się sprawami profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę,
7.    przedstawianie opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z profilaktyką, terapią i terapią przez sztukę,
8.    możliwość nawiązywania współpracy z instytucjami rządowymi, naukowymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie certyfikacji terapeutów,
9.    organizowanie koncertów, wystaw, przeglądów twórczości, imprez artystycznych, aukcji, konkursów itp.,
10.    prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej przy współudziale zainteresowanych organów administracji rządowej i pozarządowej,
11.    prowadzenie działań informacyjnych dotyczących profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie i współdziałanie w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, konferencji, seminariów naukowych, narad, posiedzeń, kursów, prelekcji itp.,
12.    przystępowanie do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych, w szczególności dotyczących ochrony zdrowia – profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji oraz współtworzenia lokalnych strategii ochrony i promocji zdrowia,
13.    gromadzenie środków na budowę, wyposażenie i eksploatację obiektów dla potrzeb kształcenia, profilaktyki i terapii, a także prowadzenie działań związanych z pozyskaniem w tym celu i adaptacją różnych istniejących obiektów z możliwością przejmowania obiektów na własność,
14.    organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje członków i pracowników Stowarzyszenia,
15.    wspieranie finansowe i promowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji terapeutów, wolontariuszy oraz studentów, uczestniczenia w konferencjach i stażach naukowych,
16.    wspierania działania ośrodków i instytucji zajmujących się profilaktyką i terapią, w tym terapią przez sztukę,
17.    prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
18.    prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową, o ile Zarząd Główny podejmie uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić poradnie, punkty konsultacyjne, oddziały dziennej pomocy i inne formy pomocy dla osób potrzebujących, na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwych władz.

§ 12

1.    Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i wolontariuszy dla realizacji zadań statutowych.
2.    Osoby fizyczne wykonujące działalność na rzecz realizacji zadań statutowych mogą pobierać wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    zwyczajnych,
2.    nadzwyczajnych,
3.    wspierających,
4.    honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wprowadzona do Stowarzyszenia przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, która:
1.    ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z muzykoterapii, arteterapii lub innych dziedzin terapii przez sztukę,
2.    jest kwalifikowanym terapeutą lub pedagogiem z wyższym wykształceniem, który legitymuje się udokumentowaną, co najmniej 5. letnią praktyką z zakresu wybranej dziedziny terapii przez sztukę.

§ 15

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:
1.    prawo udziału we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
2.    czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu,
3.    prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.

§ 16

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1.    brania czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia,
2.    stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia,
3.    regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykazująca zainteresowanie zagadnieniami związanymi z terapią przez sztukę, po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków zwyczajnych. Członkowie nadzwyczajni posiadają uprawnienia członka zwyczajnego określone w § 15 ust. 1 i ust. 3 i obowiązki członka Stowarzyszenia określone w § 16. Członkowie nadzwyczajni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18

1.    Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, a w sytuacji powołania oddziałów, właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji ubiegających się, podejmując w tej sprawie uchwałę.
2.    W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia przez Zarząd Główny, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
3.    Od odmownej uchwały Zarządu Oddziału, ubiegającym się o przyjęcie przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

§ 19

1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca gotowość finansowego wspierania jego działalności.
2.    Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.
3.    Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli.
4.    Członkowie wspierający posiadają uprawnienia członka zwyczajnego określone w § 15 ust. 1 i obowiązki członka Stowarzyszenia określone w § 16 ust. 1 i 2.
5.    Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1.    Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój terapii przez sztukę, Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego nadać może godność członka honorowego.
2.    Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.
3.    Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego określone w § 15 ust. 1 i ust. 3.
4.    Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5.    Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 21

Bierne prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Stowarzyszenia posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 23

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub odpowiedniemu Zarządowi Oddziału,
2.    wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału z powodu nie przestrzegania niniejszego Statutu, nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia,
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.

§ 25

1.  Walne Zgromadzenie Członków wybiera skład władz Stowarzyszenia, w które wchodzą:
1.    Zarząd Główny,
2.    Główna Komisja Rewizyjna,
3.    Główny Sąd Koleżeński.
Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.
Władze Stowarzyszenia mają prawo dokooptować do swego składu – w miejsce członków, którzy ustąpili, zostali wykreśleni bądź wykluczeni z władz – nowych członków dla uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy liczby składu osobowego pochodzącego z wyboru.

§ 26

1.    Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i odbywa się raz na cztery lata.
3.    O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. Termin na zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego wynosi nie więcej niż 6 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych – w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.

§ 29

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1.    Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
2.    Z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie władz terenowych oraz zaproszeni goście.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.    uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.    wybór i odwołanie przewodniczącego Stowarzyszenia i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5.    uchwalanie zmian Statutu,
6.    zatwierdzenie regulaminów władz naczelnych i terenowych Stowarzyszenia,
7.    uchylanie uchwał Zarządu Głównego w przypadku ich sprzeczności z prawem, celami Stowarzyszenia lub z postanowieniami Statutu,
8.    rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
9.    wybór reprezentantów Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych, zgodnie ze Statutem tych organizacji i obowiązującymi w tej mierze przepisami,
10.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
11.    nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
12.    nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę, którego zakres praw i obowiązków szczegółowo określony zostaje w regulaminie Stowarzyszenia.

§ 31

1.    W okresie między Walnymi Zgromadzeniami naczelną władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Główny, który składa się z 4-6 osób i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
2.    Zarząd Główny obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok.

§ 32

1.    Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego).
2.    W posiedzeniu Zarządu Głównego uczestniczyć mogą z głosem doradczym inne osoby zapraszane przez Zarząd Główny, a z urzędu – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej komisji.

§ 33

1.    Członek Zarządu Głównego traci swój mandat w przypadku:
1.  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2.    zrzeczenia się tej funkcji,
3.    odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie z powodu systematycznego uchylania się od pracy w Zarządzie Głównym.
2. Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1.    kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2.    prowadzenie wszystkich spraw bieżących,
3.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4.    realizowanie programu działania zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
5.    uchwalanie i realizowanie okresowych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia,
6.    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i inwestycyjnych oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzania planów finansowych i bilansów,
7.    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową w razie podjęcia uchwały o rozpoczęciu powadzenia działalności gospodarczej,
8.    zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
9.    uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeśli są sprzeczne z prawem, celami Stowarzyszenia, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
10.    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
11.    przygotowanie posiedzeń i zjazdów naukowych,
12.    ustalanie wysokości składek członkowskich,
13.    przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
14.    powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji do załatwienia spraw wynikających ze statutowych zadań Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności,
15.    rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z utratą członkostwa w Stowarzyszeniu;
16.    wykonywanie innych czynności zgodnie z niniejszym Statutem.
§ 35

1.    Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w 4-osobowym składzie w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących –
w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Zarządu Głównego wybrany przez Walne Zgromadzenie jest członkiem Prezydium i kieruje jego pracami.
2.    Prezydium konstytuuje się wybierając ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3.    Posiedzenia Prezydium zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Zarządu Głównego lub wiceprzewodniczący.
4.    Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące.
5.    Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 36

Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1.    realizowanie uchwał Zarządu Głównego oraz składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swojej działalności,
2.    koordynacja i nadzór nad pracą oddziałów Stowarzyszenia,
3.    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
4.    współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami,
5.    powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism Stowarzyszenia, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie regulaminów,
6.    nadawanie Odznaki Honorowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę.

§ 37

1.    Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.
2.    Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
3.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
1.    nie mogą być członkami organu zarządzającego, tj. Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2.    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3.    mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w GKR.
4.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.
5.    Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.

§ 38

1.    Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza wykonywania uchwał i decyzji oraz gospodarki majątkowej, finansowej i materiałowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności,
2.    przedkładanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia i jego Prezydium informacji i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających,
3.    dokonywanie oceny projektów budżetu i bilansów,
4.    sprawowanie nadzoru nad terenowymi Komisjami Rewizyjnymi,
5.    wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6.    składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
2.    Główna Komisja Rewizyjna uchwala szczegółowy regulamin swego działania przedkładając go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu oraz uchwala regulaminy działania Komisji Rewizyjnych Oddziału.

§ 39

1.    Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.    Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3.    Główny Sąd Koleżeński protokołuje swoje rozprawy. Jego orzeczenia zapadają większością głosów.
4.    Główny Sąd Koleżeński uchwala szczegółowy regulamin swego działania przedkładając go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu oraz uchwala regulaminy działania Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
5.    Główny Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:
1.    upomnienie,
2.    nagana,
3.    zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do jednego roku,
4.    wykluczenie ze Stowarzyszenia.
6.    Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się w terminie 14 dni do Zarządu Głównego, który podejmie w danej sprawie decyzję ostateczną. W wypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia pozostaje on zawieszony w swych czynnościach do czasu decyzji Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA

§ 40

1.    Oddziały terenowe Stowarzyszenia powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę i podlegają legalizacji przez właściwy organ administracji państwowej nadzorujący działalność stowarzyszeń lub rejestracji na podstawie uchwały Zarządu Oddziału przez właściwy Sąd Rejestrowy.
2.    Zadaniem oddziałów terenowych jest realizacja statutowych celów Stowarzyszenia na terenie wyznaczonym przez Zarząd Główny.
3.    Do powołania oddziałów terenowych wymagana jest liczba co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4.    Odziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną.
5.    Oddziały nie mające osobowości prawnej mogą samodzielnie występować wobec władz lokalnych, instytucji i organizacji społecznych. Do władz i instytucji centralnych występować mogą jedynie za pośrednictwem Zarządu Głównego bądź z jego upoważnienia.

§ 41

W przypadku Oddziałów stosuje się odpowiednio postanowienia § 24.

§ 42

1. Władzami Oddziału terenowego są:
1.    Walne Zebranie Członków Oddziału,
2.    Zarząd Oddziału,
3.    Komisja Rewizyjna Oddziału,
4.    Sąd Koleżeński Oddziału.
2.    Kadencja Władz Oddziału trwa 4 lata.
3.    Postanowienia § 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 43

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą odbycia się Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, w uzasadnionych przypadkach:
1.    z inicjatywy własnej,
2.    na żądanie Zarządu Głównego,
3.    na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.    na żądanie 1/3 członków oddziału.
5.    Termin na zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału wynosi 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na ilość osób w drugim terminie.
7.    W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
1.    Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi Oddziału Stowarzyszenia.
2.    Z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych oraz zaproszeni goście.

§ 44

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1.    ustalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
2.    wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 45

1.    W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału władzą oddziału jest Zarząd Oddziału liczący 4 do 6 członków.
2.    Zarząd Oddziału wybiera ze swego składu Przewodniczącego Oddziału, Wiceprzewodniczącego Oddziału, Sekretarza Oddziału i Skarbnika Oddziału w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym. Każdy członek Zarządu Oddziału jest zobowiązany do brania udziału w jego pracach.

§ 46

1.    Zarząd Oddziału obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2.    Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oddziału. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oddziału).
3.    W posiedzeniu Zarządu Oddziału uczestniczyć mogą z głosem doradczym – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 47

Członek Zarządu Oddziału traci swój mandat w przypadku:
1.    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2.    zrzeczenia się funkcji,
3.    odwołanie przez Walne Zebranie Członków Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy w Zarządzie Oddziału.
4.    Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zarządu Oddziału może nastąpić wyłącznie uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 48

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1.    działanie w imieniu Oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz,
2.    realizowanie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Głównego,
3.    uchwalanie planów pracy i budżetu Oddziału,
4.    składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności,
5.    podejmowanie decyzji o przyjęciu członka Stowarzyszenia,
6.    współpraca z właściwymi terenowymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych celów Stowarzyszenia,
7.    zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
8.    pobieranie składek członkowskich oraz przyjmowanie darowizn,
9.    powoływanie i rozwiązywanie współpracujących z Zarządem Oddziału komisji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
10.    prowadzenia działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych (dotyczy oddziałów posiadających osobowość prawną).

§ 49

1.    Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału.
2.    W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej 4 członków Zarządu Oddziału wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, w tym przewodniczący oddziału, wiceprzewodniczący oddziału, sekretarz oddziału i skarbnik oddziału.
3.    Do Prezydium Zarządu Oddziału należy:
1.    kierowanie bieżącą działalnością oddziału,
2.    realizowanie uchwał Zarządu Oddziału oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Oddziału,
4.    Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5.    Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4. jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oddziału, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 50

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym oddziału. W jej skład wchodzi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz 2 członków.
2.    Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3.    Komisja Rewizyjna Oddziału przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wyniki kontroli i wnioski z nich wynikające oraz żąda wyjaśnień.
4.    Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo wnioskowania do Zarządu Oddziału o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz może występować z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
5.    Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
6.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku.

§ 51

1.    Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału.
2.    Sąd Koleżeński Oddziału wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3.    Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami w obrębie oddziału.
4.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
5.    Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 52

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze, którymi dysponuje Zarząd Główny. W przypadku posiadania przez odział osobowości prawnej – Zarząd tego Oddziału.
2.    Zarząd Oddziału bez osobowości prawnej określa sposób dysponowania majątkiem na podstawie wytycznych Zarządu Głównego.

§ 53

1.    Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1.    składki członkowskie,
2.    dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki, fundacje i wpływy z ofiarności publicznej,
3.    dochody z działalności gospodarczej, o ile taka działalność będzie prowadzona,
4.    wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5.    dochody z działalności statutowej.
2.    Fundusze Stowarzyszenia wraz z wpływami pochodzącymi z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane na tworzenie fundacji.

§ 54

1.    Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Zarządu Głównego wraz z innym członkiem Zarządu Głównego, a w razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu Głównego – wiceprzewodniczącego wraz z innym członkiem Zarządu Głównego.
2.    W przypadku oddziałów z osobowością prawną postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.    Zarząd Oddziału bez osobowości prawnej może podejmować czynności prawne i składać oświadczenia w zakresie obowiązków majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

§ 55

W zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia nie zezwala się na:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.


ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 57

1.    Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2.    Walne Zgromadzenie określa uchwałą cel, na który zostanie przekazany majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.