Biblioterapia z arteum.pl cz. II – cała Polska

Warsztat -obok prezentacji najważniejszych metod, technik i materiałów, wykorzystywanych w ramach biblioterapii i arteterapii- zawiera omówienie problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży oraz naukę praktycznych umiejętności za zakresu terapii literaturą.

Odbiorcy:

Pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych, terapeuci, wychowawcy, rodzice, wolontariusze oraz inne osoby pracujące z dziećmi.

Opis warsztatów:

Warsztat ma na celu prezentację różnych metod i technik biblioterapeutycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukazuje też sposoby wykorzystania literatury w ramach diagnozy i terapii pedagogicznej.
Każdy z uczestników warsztatu otrzymuje gotowy scenariusz zajęć terapeutycznych przygotowany w oparciu o wybrane techniki i metody biblio- i arteterapeutyczne.

Cele warsztatów:

 • tworzenie diagnozy pedagogicznej przy użyciu technik i metod biblioterapeutycznych
 • zapoznanie z poszczególnymi fazami rozwoju percepcji czytelniczej dziecka młodszego
 • zapoznanie z funkcjami i zadaniami wczesnodziecięcej lektury
 • problematyka związana z inicjacją czytelniczą dziecka młodszego
 • psychologiczne uwarunkowania recepcji fabuł baśniowych
 • rola i funkcje „fabuł wzorcowych” w kształtowaniu się osobowości dziecka
 • zasady konstruowania fabuł o charakterze terapeutycznym (bajki terapeutyczne, opowiadania terapeutyczne)
 • omówienie przebiegu procesu i sposobu postępowania biblioterapeutycznego
 • przedstawienie literatury na temat biblioterapii, jako narzędzia pracy pedagoga dostępnej na polskim rynku wydawniczym

Korzyści z udziału w tych warsztatach:

 • umiejętność zastosowania metod i technik biblioterapeutycznych w pracy pedagogicznej i wychowawczej
 • poznanie zasad konstruowania i sposobów wykorzystania fabuł o charakterze terapeutycznym w pracy z dziećmi
 • umiejętność tworzenia własnego warsztatu biblioterapeutycznego
 • znajomość postępowania biblioterapeutycznego i umiejętność zastosowania tej wiedzy w pracy z dziećmi
 • znajomość kryteriów doboru materiału, metod i technik arteterapeutycznych w oparciu o konkretne problemy dziecka
 • znajomość fachowej literatury na temat biblioterapii dostępnej na polskim rynku wydawniczym
 • znajomość etyki postępowania biblioterapeutycznego
 • poznanie kwestii prawnych związanych z wykonywaniem zawodu biblioterapeuty

Dodatkowe informacje i zapisy

 • Czas trwania warsztatu: 4 godziny (lub cykl warsztatów dwudniowych pt. „Warsztat bajkoterapeutyczny nauczyciela” – 16 godzin)
 • Ilość osób: 12-25 osób
 • Informacje i zapisy: warsztaty@arteum.pl