Powrót do Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę

Członkostwo w PSTS

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę dzielą się na:

1. zwyczajnych, 2. nadzwyczajnych, 3. wspierających, 4. honorowych.

Ad.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prześle albo złoży do Zarządu PSTS pisemną deklarację oraz swoje CV, a także ma ukończone studia wyższe lub podyplomowe z muzykoterapii, arteterapii lub innych dziedzin terapii przez sztukę i/lub jest kwalifikowanym terapeutą lub pedagogiem z wyższym wykształceniem legitymującym się udokumentowaną, co najmniej 5. letnią praktyką z zakresu wybranej dziedziny terapii przez sztukę.

Ad.2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykazująca zainteresowanie zagadnieniami związanymi z terapią przez sztukę, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz swojego CV. Członkowie nadzwyczajni posiadają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Ad.3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca gotowość finansowego wspierania jego działalności. Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Ad.4. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój terapii przez sztukę, Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego nadać może godność członka honorowego. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania. Członek honorowy posiada uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, jednakże nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Pobierz DEKLARACJĘ

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/psts/czlonkostwo/

DEKLARACJA członkowska

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspomaganiem rozwoju różnych form terapii przez sztukę w Polsce. Poniżej zamieszczono DEKLARACJĘ członkowską POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPII PRZEZ SZTUKĘ – w wersji .pdf lub .doc (do wyboru). Aby zostać Członkiem PSTS należy przesłać wypełnioną i podpisaną deklarację pocztą na adres:
Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2A
20-718 […]