ARTETERAPIA – KULTURA PRZECIW WYKLUCZENIU 09.2011-09.2013

 

NSTRUKTORSKI KURS KWALIFIKACYJNY

ARTETERAPIA – KULTURA PRZECIW WYKLUCZENIU

Edycja II, październik 2011 – październik 2013

Centrum Łowicka zaprasza wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swego warsztatu zawodowego i zdobywaniem nowych kompetencji do udziału w II edycji Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Arteterapia – Kultura Przeciw Wykluczeniu. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod auspicjami i według zasad ustalonych przez  Narodowe Centrum Kultury. 

Celem Kursu jest przygotowanie specjalistów, którzy, dzięki pozyskanej wiedzy i umiejętnościom, uczynią kulturę i sztukę skutecznym instrumentem przeciwdziałania wykluczeniu środowisk zagrożonych. Potrafią także wykorzystać je  jako sposób integracji społecznej osób i grup wykluczonych. 

Wciąż wysoki poziom bezrobocia i biedy w naszym kraju sprzyja popadaniu w izolację jednostek 

i coraz większych grup społecznych, a co za tym idzie dziedziczeniu przez dzieci i młodzież wszystkich wad subkultury środowiska – deficytów edukacyjnych, alkoholizmu, zaniżonej samooceny, wyuczonej bezradności, braku umiejętności korzystania z infrastruktury społecznej i w konsekwencji braku motywacji poszukiwania szans na lepsze życie. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu jest wspólną troską państw Unii Europejskiej, w tym także Polski. 

W procesie integracji środowisk nieprzystosowanych społecznie wielką wagę przykłada się do stymulowania zdolności twórczych i aktywności intelektualnej jednostek oraz grup nieprzystosowanych społecznie. Jednym z najskuteczniejszych instrumentów w procesie przeciwdziałania wykluczeniu jest kultura i sztuka jako alternatywa zachowań destrukcyjnych i źródło wspólnych, ogólnoludzkich wartości, ułatwiających komunikację i porozumienie. Programy społeczne, budowane przy wykorzystaniu kultury i sztuki sprzyjają wyrównywaniu deficytów edukacyjnych, kulturowych i mentalnych, tworzą motywację do samodzielnego działania oraz poczucie podmiotowości, uczą korzystania z infrastruktury społecznej, czyniąc skutecznym proces integracji osób wykluczonych z całą tkanką społeczną. 

 

Uczestnikom Kursu proponujemy zajęcia wzbogacające wiedzę ogólną m. in. w dziedzinie  psychologii, socjologii, praw człowieka – w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym,  pedagogiki, wiedzy o sztuce. Zapewniamy możliwość pozyskania także praktycznych umiejętności dotyczących  skutecznego wykorzystania w pracy różnych dziedzin sztuki (od teatru i tańca, przez sztuki plastyczne – wizualne do muzyki i cyrku), budowania wokół nich programów i pozyskiwania na nie środków. Przewidujemy również zajęcia przygotowujące do samodzielnego diagnozowania problemów grup osób nieprzystosowanych, wykorzystania metod pracy ulicznej (streetworking) ze szczególnym uwzględnieniem działań wokół kultury i projektów artystycznych jako metody wiodącej. Dodatkowym wyzwaniem będzie możliwość praktycznego wdrożenia swych projektów i sprawdzenia umiejętności w bezpośredniej pracy ze środowiskami zagrożonymi w ramach praktyk.

Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie dwuletnie obejmujące 752 godziny dydaktyczne. Kończy się egzaminem państwowym. Ukończenie Kursu równoznaczne będzie z uzyskaniem wykształcenia średniego specjalistycznego.Absolwenci otrzymają zaświadczenia w językach polskim i angielskim, sygnowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Zajęcia Kursu realizowane będą w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu oraz dwóch siedmiodniowych, jesiennych sesji stacjonarnych. 

Cele Kursu realizować będą wspólnie z Państwem,  zaproszeni do prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnych pracownicy naukowo –  dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, do prowadzenia zajęć kierunkowych – specjaliści z całego kraju, wyróżniający się dużym dorobkiem w danej dziedzinie, i współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Uniwersytetem Gdańskim, Ogólnopolską Siecią Organizacji Streetworkerskich oraz Fundacją Audiodeskrypcja.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym Programem Kursu.Zajęcia rozpoczną się 15 października 2011 rokuWarunkiem uczestniczenia w Kursie jest legitymowanie się minimum średnim wykształceniem

Rekrutacja odbędzie się na podstawie:

1. Dostarczonych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2011 r. następujących dokumentów:

  • Karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  • Kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem. Przyjmujemy także odpis dyplomu wyższej uczelni.
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach Kursu

  • 4 fotografii

   2. Rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 7 października 2011 r. w siedzibie Centrum ŁOWICKA przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie. 

   3. Dowodu opłaty za egzamin w wysokości 50 zł, którą można będzie wnieść w kasie Centrum ŁOWICKA dniu rozmowy kwalifikacyjnej lub wpłacić na konto bankowe Centrum ŁOWICKA: 

   nr 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927 

    

   Kurs jest wspierany finansowo przez Samorząd m. st. Warszawy oraz Samorząd Dzielnicy Mokotów. 

    

   Koszt całego Kursu dla uczestnika wynosi 3800 zł. za dwa lata. 

   Opłata może być wnoszona w całości za jeden rok to jest 1900 zł lub w danym roku w 10 ratach miesięcznych w wysokości 190 zł każda.   Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej imieniem 

   i nazwiskiem z dopiskiem: IKK Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu  do dnia 4 października 2011 r. w Sekretariacie Centrum ŁOWICKA, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

   lub przesłanie pocztą na adres Centrum ŁOWICKA – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

   m. st. Warszawa, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa.   Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

   – Karta Zgłoszenia

   – Program Kursu   Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela kierownik Kursu Jolitta Stępniak, 

   tel. 501 725 166, e-mail: jolitta.stepniak@lowicka.pl