Natalia Bury

Mgr Natalia Bury- muzykoterapeuta pedagog. Ukończyła studia muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym i pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje muzykoterapeutyczne sesje opiera o aktywności, które są źródłem przyjemnych doświadczeń muzycznej interakcji- bazy do osiągnięcia potrzebnych kompetencji. Ze szczególną uwagą rozwija umiejętności komunikacyjne, werbalne i pozawerbalne, zapewniając uczestnikom pozytywne i budujące doświadczenia interakcji muzycznej, będącej szansą do tworzenia wartościowych interakcji z otoczeniem i samym sobą.

 

Zakres specjalizacji:

MUZYKOTERAPIA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim i znacznym,
 • niepełnosprawnością sprzężoną,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • trudnościami w komunikacji,
 • zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu),
 • zaburzeniami zachowania,
 • specjalnymi potrzebami.

 

W swojej praktyce wykorzystuje podejście eklektyczne jednak najbliższe jest jej podejście muzykoterapii Nordoff – Robbins, zakorzenionej w psychologii humanistycznej.

 

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE:

2014/2016 praktyka muzykoterapeutyczna

– na Dziennym Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym we Wrocławiu (osoby dorosłe  z zaburzeniami psychotycznymi, nerwicowymi, nastroju- depresja i ZAD, zaburzeniami funkcji poznawczych, z chorobą otępienną)- opiekun: Katarzyna Turek

– w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia- opiekun: Dominika Dopierała

– w Centrum Terapii w Katowicach dla dzieci ze spektrum autyzmu, pod okiem Sary Knapik- Szwedy oraz w Domu Dziecka muzykoterapia grupowa dla młodzieży pod opieką Ludwiki Koniecznej- Nowak

 

***

Ważniejsze szkolenia:

 • W 2016 roku uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Muzykoterapia neurologiczna – teoria i praktyka” prowadzone przez Sarah Johnson MM MT-BC.
 • W 2017 roku ukończyła szkolenie „Relaksacja i wizualizacja z muzyką” u dr Krzysztofa Stachyry (Prezes PSM, Przewodniczący Komisji Akredytacji i Certyfikacji Światowej Fe­deracji Muzykoterapii (WFMT)
 • W 2018 roku uzyskała certyfikat ukończenia warsztatów „Improwizacja muzyczna” prowadzone przez Simona Proctera z Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie
 • W 2020 roku otrzymała certyfikat ukończenia „Nordoff Robbins Summer Scholl 2020” z Wielkiej Brytanii

 

***

2013-2014 prowadzenie muzykoterapii grupowej i indywidualnej dla dzieci z trudnościami w wieku przedszkolnym

2014-2016 prowadzenie muzykoterapii grupowej dla dzieci z nieśmiałością i lękiem społecznym w klasach 1-3

 

Od 2017 właściciel marki Music Care:

Sesje muzykoterapii indywidualnej dla dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami w rozwoju, w zachowaniu, zaburzeniami integracji sensorycznej, komunikacji z otoczeniem, zaburzonym/ opóźnionym rozwojem mowy, nadwrażliwością zmysłową, nadpobudliwością, a także nieśmiałością.

Cykl aktywnych zajęć muzycznych „Rodzinne Muzykowanie z Natalią Bury” dla dzieci z rodzicami/ opiekunami prowadzone gościnnie w różnych miejscach, ośrodkach, klubach, centrach rozwoju.

Interaktywne warsztaty muzykoterapeutyczne- muzyczne zajęcia integrujące zespół dla uczniów oraz pracowników.

Szkolenia z zakresu muzykoterapii dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów, lub studentów zainteresowanych zastosowaniem muzykoterapii w pracy.

Sesje muzykoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężeniami, także niewerbalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie.

Program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych pt. „Zgraj się!” – cykl aktywnych muzycznych warsztatów dla osadzonych.

Sesje muzykoterapii on- line.

 

___________________________________________________________________________________

Natalia Bury przyjmuje w gabinecie w Centrum Rozwoju „Rodzinkowo” ul. Jesionowa 35
we Wrocławiu

 __________________________________________________________________________________

 

Kontakt:

Tel. 510 331 475

natalia.bury@musiccare.com.pl

www.musiccare.com.pl

Fb: @MusicCareNataliaBury

YT: Natalia Bury