Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii

Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii powstało z inicjatywy studentów dziennych studiów Muzykoterapii którzy pragnęli także poza zajęciami rozwijać swoje zainteresowania w zakresie muzykoterapii oraz zdobywać nowe doświadczenia związane z przyszłym zawodem. Koło Naukowe rozpoczęło swoją działalność przy Wrocławskiej Akademii Muzycznej w 2004 roku.

Do Koła Naukowego należą prawie wszyscy studenci dziennych studiów muzykoterapii z wszystkich obecnych roczników. Działają oni na prawach członków zwyczajnych. Absolwenci natomiast, którzy wcześniej angażowali się w sprawy Koła są nadal jego członkami ale jako tzw. członkowie nadzwyczajni.Doradcą naukowym i jednocześnie opiekunem naszego Koła jest obecnie dr Helena Cesarz.

Za główne cele przyjęliśmy:
prowadzenie badań naukowych
działalność popularyzatorską Muzykoterapii
umożliwienie wymiany doświadczeń z zakresu tej dyscypliny
współpracę z innymi Kołami Naukowymi, placówkami medycznymi, oświatowymi, rehabilitacyjnymi i uczelniami w kraju i za granicą
Wraz z nowym rokiem (2006/2007) zmieniliśmy formę, w jakiej prowadzimy naszą działalność. Każdy z członków Kola należy do co najmniej jednej z pięciu grup. Poszczególne grupy mają ściśle określone cele i zadania:

Grupa I Badawcza jest skupiona na prowadzeniu prac naukowo-badawczych
Grupa II Językowa zajmuje się tłumaczeniem tekstów obcojęzycznych z zakresu muzykoterapii i przedstawieniem ich na zebraniu Koła
Grupa III odpowiedzialna jest za promocję Muzykoterapii. Działają w niej osoby tworzące m.in. stronę internetową SKNM
Grupa IV zajmują się prowadzeniem kroniki naszego Koła
Grupa V odpowiada za przygotowanie koncertów okolicznościowych w różnych ośrodkach, placówkach itd.
Działalność Koła jest finansowana przez Akademię Muzyczną, z wpływów od członków Koła w postaci składek członkowskich, darowizn od osób prywatnych lub firm, dotacji różnych instytucji społecznych nie odnotowano.