Biblioterapia z arteum.pl – cała Polska

Wykorzystanie różnego rodzaju literatury w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Warsztat ma na celu prezentację terapii lekturą (biblioterapia) jako ważnego składnika diagnozy pedagogicznej, pomagającego ustalić słabe i mocne strony dziecka oraz ewentualne problemy, z jakimi się ono boryka w celu ich eliminacji i wyrównania niedoborów.

Odbiorcy:

Pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych, terapeuci, wychowawcy, rodzice, wolontariusze oraz inne osoby pracujące z dziećmi.

Opis warsztatów:

Jak dowodzi wieloletnia praktyka pedagogiczna, terapia lekturą (biblioterapia) może być z powodzeniem wykorzystana jako ważny składnik diagnozy pedagogicznej, pomagający ustalić słabe i mocne strony dziecka oraz ewentualne problemy, z jakimi się ono boryka w celu ich eliminacji i wyrównania niedoborów.

Rozumiana w ten sposób biblioterapia może być wykorzystana na każdym etapie rozwoju dziecka, zarówno w przedszkolu, szkole, jak i w innych formach pracy wychowawczej oraz środowiskowej z podopiecznymi (w ZHP, świetlicy środowiskowej, placówce szpitalnej, sanatoryjnej, itp.).
Ze względu na to szerokie zastosowanie biblioterapii u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, powyższa propozycja cyklu warsztatów -obok prezentacji najważniejszych metod, technik i materiałów, wykorzystywanych w ramach procesu biblioterapeutycznego- zawiera omówienie najważniejszej problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej oraz psychoterapii dziecka młodszego. Program warsztatów zawiera ponadto wyczerpujące informacje na temat funkcji i roli literatury dla dzieci i młodzieży w ramach współczesnego przekazu kulturowego, problematyki związanej z inicjacją czytelniczą, jak również omówienie kwestii prawnych związanych z wykonywaniem zawodu biblioterapeuty.

Cele warsztatu:

 • zapoznanie z głównymi założeniami arteterapii
 • zapoznanie z najważniejszymi technikami, metodami i materiałami stosowanymi w biblioterapii
 • przedstawienie zagadnień związanych ze współczesną literaturą dla dzieci i młodzieży oraz jej miejscem i rolą w kształtowaniu osobowości dziecka
 • prezentacja przebiegu procesu biblioterapeutycznego
 • zapoznanie uczestników z praktycznymi sposobami wykorzystania określonych lektur w procesie biblioterapeutycznym
 • omówienie zasad etyki postępowania biblioterapeutycznego

Korzyści z udziału w tym warsztacie:

 • nabycie informacji związanych z arteterapią jako metodą pracy z dzieckiem
 • nabycie informacji na temat form biblioterapii oraz umiejętność ich zastosowania w ramach diagnozy pedagogicznej
 • tworzenie własnego warsztatu biblioterapeutycznego
 • umiejętność tworzenia procesu biblioterapeutycznego i regulowania jego przebiegu w celu osiągnięcia wymiernych korzyści terapeutycznych
 • nabycie informacji na temat rozwoju percepcji czytelniczej wraz z wiekiem
 • umiejętność tworzenia odpowiednich narzędzi diagnostycznych na potrzeby postępowania biblioterapeutycznego
 • umiejętność tworzenia określonych fabuł terapeutycznych wykorzystywanych współcześnie w biblioterapii (bajki i opowiadania terapeutyczne)
 • umiejętność wykorzystania klucza baśniowej symboliki dla potrzeb uczestników procesu biblioterapeutycznego
 • umiejętność doboru materiałów, metod i technik arteterapeutycznych w oparciu o konkretne problemy uczestnika postępowania biblioterapeutycznego

Dodatkowe informacje i zapisy

 • Czas trwania warsztatu: 4 godziny (lub cykl warsztatów dwudniowych pt. „Warsztat bajkoterapeutyczny nauczyciela”- 16 godzin)
 • Ilość osób: 12-25 osób
 • Informacje i zapisy: warsztaty@arteum.pl